Enviaments

La clienta, abans de signar l'entrega de la comanda, haurà de revisar que els productes s'entreguin en perfecte estat. La clienta es compromet a comprovar el bon estat dels productes davant del tercer que, per compte de Ca la Font, efectua el lliurament dels productes sol·licitats, comprovació que es realitzarà prèviament a la signatura del comprovant del lliurament a realitzar. Si dona la seva conformitat en el moment del lliurament s'entén que per a ambdues parts que el producte fou entregat en perfecte estat.

La clienta està obligada a revisar el contingut i comprovar que ho ha rebut tot en perfecte estat.

Incidències en el transport

Si en rebre la comanda, la clienta detecta que: l'embalatge es troba malmès o que el producte hi hagi petit un cop o s'ha trencat i que pot afectar el/els productes; haurà de fer-ho constar en l'albarà d'entrega del transportista.

La clienta està obligada a revisar la comanda i comprovar que ho ha rebut en perfecte estat. En qualsevol cas en què es detectés que la comanda ha patit cap desperfecte en el seu transport, haurà de fer-ho saber escrivint un correu electrònic a calafont@calafont.cat, de Ca la Font abans que hagin passat 24 hores des de la signatura de l'albarà d'entrega. Dins aquest termini, Ca la Font es farà càrrec i se'n responsabilitzarà de les despeses que ocasionin la retirada tal com la reposició d'altres productes nous i el seu nou enviament.

Devolucions

La clienta por retornar els productes adquirits, a Ca la Font, dins un termini màxim de 7 dies hàbils des que se li fou entregat. Els productes retornats hauran de trobar-se en les mateixes condicions que quan foren entregats. Les despeses del transport de retorn aniran a càrrec de la clienta i seran descomptats de l'import a retornar.

Procediment per a les devolucions

La clienta es posarà en contacte mitjançant correu electrònic, calafont@calafont.cat, per sol·licitar la seva devolució. La clienta n'és la responsable de qualsevol desperfecte o pèrdua que pogués succeir durant el transport de retorn. Un cop que Ca la Font rebi la devolució dels productes en el seu magatzem, aquests seran revisats. Un cop confirmat el seu perfecte estat i que s'observi que no han sigut manipulats ni des-precintats, Ca la Font, es posarà en contacte amb la clienta per a confirmar-li la devolució i, també, perquè aquest informi un compte bancari a on realitzar el corresponent abonament. És descomptarà els imports que es cobrin pels serveis de Paypal, Stripe o entitats bancàries.